آموزش شناسایی پایه های ترانزیستور و مدار معادل

آموزش رایگان ترانزیستورها و تشخیص پایه ها و مدار معادل آنها

در این مطلب وبسایت الکترونیک بعد از معرفی و شناخت ترانزیستور ، مدار معادل آن توضیح داده شده است. در ادامه یکی از بهترین روش های تشخیص پایه های ترانزیستورها آموزش داده شده است.در شکل زیر چند نمونه ترانزیستور نشان شده است. ترانزیستورها در صنعت الکترونیک و برق دارای کاربردهای زیادی می باشند.

ترانزیستور BJT :

ترانزیستور قطعه ای است که از مواد نیمه رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیوم ساخته شده است.ترانزیستور معمولی از سه کریستال نوع N و P تشکیل یافته است.ترتیب قرار گرفتن کریستال های P و N در کنار هم میتواند به دو صورت PNP و NPN باشد(مطابق شکل زیر) و از این رو میتوان نتیجه گرفت دو نوع ترانزیستور وجود دارد(ترانزیستور نوع NPN و ترانزیستور نوع PNP) یک ترانزیستور در ساختار خود دارای پیوند های نوع N (دارای الکترون های زیاد یا Negative) و نوع P (بارهای مثبت یا حفره ها که کمبود الکترون دارند یا Positive) هستند. ترانزیستور ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند.- ترانزیستور های نوع BJT (ترانزیستور های اتصال دو قطبی پیوندی) که با اعمال جریان به پایه Base تحریک می شود. – ترانزیستور های نوع FET (ترانزیستور های اثر میدانی) که با اعمال ولتاژ به پایه Gate تحریک می شود. در مدار های آنالوگ ترانزیستور ها در تقویت کننده ها (جریان الکتریکی، صدا، امواج رادیویی) استفاده می شد. در مدارهای دیجیتال ترانزیستور به عنوان یک سوئیچ الکترونیکی استفاده می شود اما ترانزیستور ها بیشتر به صورت مدارات مجتمع و IC ها استفاده می شود.