دسته: مدار مولتی ویبراتور و چشمک زن

مدار مولتی ویبراتور و چشمک زن

Posted in آموزش الکترونیک مدار الکترونیکی مدار مولتی ویبراتور و چشمک زن

مدار الکترونیکی چراغ راهنمایی

این مدار ، شماتیک الکترونیکی چراغ راهنمایی ۳ تایی می باشد. مدار فوق برگرفته از چراغ راهنمایی…