دسته: مدار تقویت کننده آنتن تلویزیون

مدار تقویت کننده آنتن تلویزیون

19
شهر
1398
Posted in مدار آمپلی فایر مدار الکترونیکی مدار تقویت کننده آنتن تلویزیون

مدار تقویت کننده آنتن تلویزیون VHF-UHF

مدار تقویت کننده آنتن تلویزیون VHF-UHF این مدار، یک تقویت کننده آنتن تلویزیون  ( آمپلی فایر بوستر…